22.4.14

EASTER IS OVER

porträtt, barn, fotografi


[ MY LITTLE GIRL, VILDA ]
Min lilla tjej, Vilda

Och så var påsken över för denna gången, tycker
om påsken, en av dom skönaste av traditioner, den är sådär lugn och skön,
inga måsten, ingen stress, bara lugn och ro.
 Pyssel & mys med familjen.

Tisdag morgon, en hel del på dagens To-do list, skönt faktiskt.
Imorgon lämnar jag lilla byn för lite nya äventyr, Stockholm står på
schemat. Ska bli otroligt skönt att åka iväg för ett tag.
livsglitter i vardagen...

Hoppas ni haft en riktigt mysig påsk,
kärlek till er!

~

And then there was Easter over for this time, think 
on Easter, one of the sweetest of traditions, it is so so calm and relaxed, 
no musts, no stress, just peace and quiet. 
  Crafts & lounge with the family. 

Tuesday morning, a lot of today's To-do list, nice actually. 
Tomorrow I leave the little village for some new adventures, great city stands on 
schedule. Will be incredibly nice to go away for a while. 
life sparkle in everyday life ... 

Hope you had a really nice Easter 
love to you!

18.4.14

SHELLS AND SKULLS


art prints

En av mina favorit prints får pryda kvällens lilla inlägg, rådjurshornet,
omringat av snäckor, tycker så mycket om dessa vita snäckor, hade turen att 
hitta en hel kasse med dessa på en loppis för några veckor sedan. Så nu dekoreras det 
mesta med snäckskal, vita krispiga snäckskal mot svart & drivvedsfärg,
oh så vackert det är! 

Lördagskväll & solens strålar hittade äntligen fram, små vildingar 
har somnat för natten efter en lång dag med påskfirande & utomhus aktiviteter.
Älskar den här tiden på året, när man äntligen kan börja vara ute, kratta, rensa & göra
mysigt i trädgården inför sommaren. Och när sommaren väl kommer kan man flytta ut på
balkongen, för det gör vi, vi bor nästan på balkongen
 somrarna igenom, längtar!

Glad påsk på er goingar
kärlek till er!
One of my favorite paintings will adorn the evening's little posts, deer horn, 
surrounded by shells, so fond of these white shells, were fortunate to 
find a whole bag of these at a flea market a few weeks ago. So now decorated it 
Most of seashells, white crispy shell on black & driftwood color, 
oh so beautiful it is! 

Saturday night & the sun's rays finally found the front, small wildlings 
have gone to sleep for the night after a long day of Easter celebration & outdoor activities. 
Love this time of year, when you can finally begin to be out, rake, clean & do 
cozy in the garden for the summer. And when summer finally arrives, you can move on 
balcony, for we do, we live almost on the balcony 
  summers through, wait! 

Happy Easter to you Goings 
love to you!

17.4.14

SELF PORTRAIT - PIECES OF LIFE

fotograf, photograph, livsglitter, lousie von livsglitter, art, konst


[ SELF PORTRAIT ]
Louise Von Livsglitter

Som ni kanske märkt har en ny header tagit form, har under en längre
tid funderat kring den här sidan, vad vill jag med den, hur har den formats, och
hur har jag formats. Mitt liv ser väldigt annorlunda ut idag än vad det gjorde för några år sedan,
livet har vänts upp och ner några gånger, och ja, det har faktiskt satt sina spår och format
om mig till den jag är idag. Vill inte säga att jag blivit kallare som människa utan mer
reserverad och på min vakt, släpper inte in människor i mitt liv lika lätt och tror inte
gott om alla, vilket jag gjort tidigare. Detta beror givetvis på att min tillit har
fått sig en liten törn, men vi skall inte gå in djupare på detta nu, kanske i 
framtiden när saker och ting grott färdig. Men jag vill även påstå att mitt
liv tagit en ny vändning, har alltid varit väldigt driven som person,
men under den senaste tiden har tankarna verkligen snurrat
ordentligt kring vem jag är, vad jag vill, livet helt enkelt.

Som person vet ni inte så mycket om mig, mer än det liv ni sett i bilderna, att
berätta med bilder, få skapa, vara kreativ och göra det man älskar, det är så
jag fungerar som bäst. När det kommer till andra delar, som att socialisera,
prata och vara bland större folkmassor, det är min svaga punkt och har 
alltid varit. Har alltid varit tillbakadragen, tyst och försynt av mig, 
och självklart märkt av att den som skriker högst också får mest
uppmärksamhet och har lättare för att ta sig framåt i livet.

Jag tycker det är intressant att studera människors beteenden, hur dom pratar,
hur dom för sig bland andra människor. Det jag uppfattat och lagt märke till under
den senaste tiden är att många människor har så lätt för att prata om sig själva, framhäva
sig själva - Jag gör det här, jag var där, jag kan det här osv. Vips så vet man hur andra lever,
hur deras liv ser ut, men dom får knappt reda på en 1/10 del av mitt liv, för att jag är
inte den som kan prata på det viset, framhäva mig själv, prata om mig själv. 

Man kan ta sig vidare och uppåt ändå, trots att man inte
är duktig på att hantera sociala sammanhang, det krävs lite mer vilja, lite mer styrka 
 och framförallt mod. Jag har ändå kommit så långt att jag börjat utsätta mig för
dessa sociala sammanhang som tidigare varit väldigt jobbigt, just för att jag ser
det som ett hinder. Jag trodde aldrig att jag skulle klara av att stå inför mentorer 
och elever, prata och presentera mitt konstnärliga arbete. Det gick, om än hackigt 
och med ett extremt fladdrigt hjärta.

För ett år sedan var jag så lycklig & så rädd på samma gång när jag fick beskedet 
om att jag kom in på den utbildningen jag så gärna ville gå. Ett konstnärligt fördjupningsår, vad passade inte mig bättre, lyckan att få tiden till att utvecklas, lära sig mer om det man älskar, att få skapa, vara kreativ, göra det just min själ mår bra av, 
skapa med kärlek, inte med tvång.

Ibland blir jag frustrerad över att det ska vara så svårt att ta plats, varför ska inte jag få
ta plats som alla andra? Nu kanske ni är några stycken som inte alls fått denna uppfattning om
mig som person, men det är svårt att få en rättvis uppfattning genom att bara kolla på bilder
och läsa text. Så vad vill jag med det här lite för långa inlägget?

Jo, jag har tänkt, funderat kring allt det jag gör, för någonstans har jag förändrats
och även den här lilla sidan som jag använder för att visa upp en liten del av mitt liv, har också
förändrats, det handlar inte längre om bara en viss kategori utan det handlar faktiskt om mitt liv, mitt hem, fotografierna och konsten, det jag brinner för. Men även kunna visa att verkligheten inte är så vacker som den ibland framställs, jag vill inte bygga upp något låtsas värld där allt är snyggt och prydligt med en massa vackra ord, utan även kunna berätta om livet, verkligheten utan att bli för privat. Personligt men inte privat kan man uttrycka det. 

Nu är det bara några få veckor kvar tills själva samlingsutställningen hålls av oss som gått
det här fördjupningsåret, och som jag skrev för lite mindre än ett år sedan, nu står jag inte längre på
ett vinglande ben utan på två något stadigare ben och känner mig starkare än på länge,
 att driva mina drömmar vidare. 

För drömmar är värda att kämpa för
 och livet är till för att levas. 

KÄRLEK TILL ER
As you may have noticed a new header taken shape , has for a long
time reflected on this page , what do I want with it, how it has been shaped , and
how I have been shaped . My life looks very different today than it did a few years ago ,
life has been turned upside down a few times, and yes, it has indeed left its mark and formats
if me who I am today. Do not want to say that I have become colder as humans but more
reserved and on guard , do not let people into my life as easily and do not
plenty of all , as I did before. This is of course due to my trust has
received a slight blow , but we shall not go into detail on this now, maybe in
future when things cave finished . But I would also say that my
life has taken a new turn , has always been very driven as a person,
but in recent times has thoughts really spun
properly about who I am, what I want, life simply .

As a person you do not know so much about me, more than the life you have seen in the pictures, that
tell with pictures, create, be creative and do what you love , it's so
I work best . When it comes to other parts, like to socialize ,
talk and be among the bigger crowds, it is my weak point and has
always been. Has always been reclusive, quiet and considerate of me ,
and obviously noticed that those who shout loudest also get most
attention and are more likely to get ahead in life .

I think it is interesting to study human behavior , how they talk ,
how they individually among others. What I understood and observed during
recently is that many people have been so easy to talk about themselves, highlighting
themselves - I'm doing this , I was there, I can do that here and so on. Hey presto , he knows how others live ,
what their life looks like, but they hardly get out of a 1/10 part of my life , because I'm
not the one who can talk that way , emphasize myself, talking about myself .

You can get ahead and upwards anyway, despite not
is proficient at handling social situations , it requires a little more like , a little more strength
 and particular mode . I've still got so far that I started to put myself in
these social contexts that were previously very difficult , precisely because I see
it as an obstacle . I never thought I would be able to stand before the mentors
and students , speak and present my artistic work . It went , albeit choppy
and with an extremely fladdrigt heart.

A year ago , I was so happy and so scared at the same time when I got the news
that I came into the training I was so keen to go . An artistic advanced studies , what did not fit me better luck getting the time to develop, learn more about what you love , to create, to be creative , do it right my soul feel good ,
create with love, not by force.

Sometimes I get frustrated that it should be so difficult to take place , why should not I get
take place as everyone else? Now maybe you are a few pieces that are not at all had this idea of
me as a person , but it's hard to get a fair idea just by looking at pictures
and read the text. So what do I want with this low for long post?

Well, I've been thinking, thinking about everything I do, nowhere have I changed
and even this little page that I use to show off a small part of my life, has also
changed, it is no longer about just a specific category , but it 's actually about my life, my home, the photographs and the art , it is my passion . But also able to show that reality is not as beautiful as it is sometimes portrayed , I do not want to build something pretend world where everything is neat and tidy with a lot of beautiful words, but also be able to tell you about life, reality without being too private. Personal but not private , you can put it.

Now just a few weeks left until the collection exhibition is held of us who have gone
this depression years , and I wrote for a little less than a year ago , now I am no longer on
an unsteady legs but on two slightly firmer legs and feel stronger than ever ,
 to pursue my dreams further .

For dreams are worth fighting for
 and life is for living .

LOVE TO YOU


16.4.14

KALKLITIR AND BLACK MANNEQUIN

kalklitir, palladio, provdocka, åhlens

kalklitir, palladio, provdocka, åhlens

[ KALKLITIR PALLADIO & BLACK MANNEQUIN]
Kalklitir Palladio & Svart Provdocka
+
Smiter in en snabbis och visar er en annan del av
sovrummet, nu har alla väggar målats 2 svängar med Kalklitir, nyansen
Palladio. Dock ser jag att mönstret lyser igenom på sina ställen
det blir en 3dje strykning längre fram. Har länge letat efter en svart provdocka,
så förstå min lycka när jag fann denna inne på Åhlens för någon
månad sedan, hon fick så vackert följa med mig hem!

Sovrummet börjar nu kännas som jag föreställt mig,
ger ett lugn som verkligen behövs för att ladda batterierna 
mellan varven här på lilla laritstorp.

Onsdag, allt för många ting står på dagens To-do lista,
först och främst skall jag jobba vidare med min nya hemsida &
portfolio, samt se över fotografier som skall 
ställas ut i Maj.

Kärlek till er
Sneaking into a quickie and show you another part of the 
the bedroom, now have all the walls painted two turns with Kalklitir, hue 
Palladio. However, I see that the pattern shines through in places so 
it becomes a 3rd ironing later. Have been looking for a black dummy, 
so understand my happiness when I found this inside the Åhlens for any 
months ago, she did so beautifully come home with me! 

The bedroom is now starting to feel like I had imagined, 
gives a calmness that really needed to recharge 
between the turns here on the little laritstorp. 

Wednesday, too many things are at today's To-do list, 
First and foremost, I will continue working on my new website & 
portfolio, and review photographs to be 
be exhibited in May 

Love for you

15.4.14

NEW ENERGY

norberg

[ PIC FROM NORBERG ]
Bild från Norberg
+

Att besöka ställen man tidigare aldrig varit på
är intressant & mysigt på samma gång, att vandra längs gator
man aldrig vandrat på tidigare, packa med termos & kamera
utrustning, sen åker man bara, det är balsam för min
själ, att få utforska nya platser.

Norberg var väldigt mysigt och fint, massor
av gamla charmiga hus. Har ni några favoritplatser att
tipsa om?

Och ibland kan det ge en ny energi, massor
av ny härlig energi.

Kärlek till er!

~

To visit places previously never been on 
is interesting and cozy at the same time, to walk along the streets 
man never walked on before, pack the thermos & Camera 
equipment, then you drive only, it is balm for my 
soul, to get to explore new places. 

And sometimes it can bring a new energy, a lot 
new lovely energy. 

Love for you!

9.4.14

DIY KLOCKA MED GLASKUPA


diy, glaskupa


diy, glaskupa

[ CRAFTS ~ CLOCK WITH GLASS SHADE ]
Do It Yourself - Klocka med Glaskupa

Hur vackert är det inte med olika stilleben i glaskupor,
dock brukar dessa kupor vara av det dyrare slaget, så
ett tips är att leta efter glaskupor med klockur inuti, brukar
finnas på diverse second hand butiker, loppisar mm.
Sedan är det bara att skruva bort klockan och
 måla underredet i någon nyans
 man själv tycker.

Kärlek till er!

~

How beautiful is it not with various still lifes in glass globes, 
However, usually these cups to be of the more expensive kind, so 
one tip is to look for glass cup with klockur inside, usually 
be on miscellaneous second hand stores, garage sales and more. 
Then just unscrew the clock and 
  paint the base in any shade 
  you yourself think. 

Love for you!

7.4.14

NORBERG & MOSSGRUVEPARKEN

Norberg, mossgruveparken

Norberg, mossgruveparken

Norberg, mossgruveparkenNorberg, mossgruveparken

[ MINES, OLD WINDOWS & LOVE ]
Gruvor, gamla fönster & Kärlek
+

6.4.14

PIECES OF LIFE AND SUNLIGHT

Brian Andreas

[ QUOTE ~ BRIAN ANDREAS ]
Story People

Sent inlägg denna söndag, kvällen innan en ny
vecka startar, en kväll där huset ekar tomt, det ända
som hörs är mina egna tassande steg på knarrande
trägolv. Att lära sig att uppskatta ensamheten är
viktigt, men så svårt vissa perioder.

Att befinna sig i ett känslomässigt kaos, det
är så det ser ut just nu, många pusselbitar har 
fattats och hamnat fel under året som gått, men jag börjar 
ändå äntligen att se allt ljusare, bitarna som fattades
och dom som hamnade fel kommer hittas och
hämna på rätt plats igen. 

Ibland måste man begrava saker
som gör för ont att ha på ytan, det är precis
det jag gör just nu. Begraver minnen &
falsk verklighet, för att hitta den
äkta verkligheten.

Kärlek till er
~

Late post this Sunday, the night before a new 

Week starts, a night where the house is hollow, the only 
can hear is my own shuffling step on the creaking 
hardwood floors. Learning to appreciate the solitude is 
important, but so difficult some periods. 

Being in an emotional turmoil, it 
is the way it looks right now, many pieces have 
taken and the wrong place during the past year, but I'm starting 
Anyway finally got to see everything brighter, bits taken 
and they ended up wrong will be found and 
revenge at the right place again. 

Sometimes you have to bury things 
that hurts too much to have on the surface, it's just 
what I'm doing right now. Burying Key & 
false reality, to find the 
genuine reality. 

Love for you

ATT FUNDERA PÅ GOLV


[ BILDKÄLLA - GOLVSHOP ]
Vackert rutigt golv
+

Slutade andas för några sekunder när 
jag fick syn på detta golv, söker runt på olika
rutiga platsmattor, planen är att först och främst lägga in
en i barnens rum. Men när jag hittade denna så blev jag även sugen 
på att lägga in en i köket, någon som har erfarenhet av att
lägga in plastmatta? Är det svårt? Eller nått jag kan fixa med själv
mån tro? Ge mig gärna lite tips om ni har!

Blev så kär i just det här golvet för att det inte är helt
perfekt, lite slitet och ruffigt, precis som jag
vill ha det... Jag blev kär, ja väldigt
förälskad om jag ska vara ärlig!

25.3.14

BLUEBERRY SMOOTHIE

smoothie, blueberry

[ BLUEBERRY SMOOTHIE ]
Blåbärs Smoothie

Lätt och enkel frukost, precis som
jag vill ha det! Älskar smoothies på blåbär, mums!
Och denna är väldigt simpel, lite blåbär,
kvarg, grädde & ibland brukar jag även
ha i bubbelvatten ( loka, ramlösa osv ).

Har ni några bra recept på smoothie med så lite
 kolhydrater som möjligt?

Kärlek till er!!!

~

Lightweight and easy breakfast, just as 
I want it! Love the smoothies on blueberries, yum! 
And this is very simple, little blueberries, 
quark, cream and sometimes I tend to also 
have in the hot water (loca, frameless etc). 

Do you have any good recipes for smoothies with as little 
  carbohydrates as possible? 

Love for you!!!


24.3.14

KALKLITIR

kalklitir, palladio

[ BEDROOM PAINTED WHIT KALKLITIR ]
Sovrummet målat med Kalklitir
Vaknar upp, hela sovrummet är fyllt av det finaste
ljus som tyder på bättre tider, ljusare tider, längtan
är äntligen över, dom allt för få ljusa timmarna
är över & kameran kan få jobba under
många flera timmar på dygnet nu,
nu när det finns ljus igen.

Klickade hem mer färg denna morgon,
sovrummet behöver en sväng till med den ljuvliga
färgen Kalklitir, som jag nämnde tidigare så
valde jag nyansen Palladio, en ljust grå nyans 
som kommer bryta fint mot vita golv och tak,
svarta & naturfärgade detaljer men även
mot grönska i form av vita tulpaner.

En av dom fridfullaste ting är att en
 sen kväll, när alla sover tungt, sätta på några av dom
vackraste av toner La Petite Mort - Coeur de Pirate 
för att sedan måla väggarna, en efter en, få tiden 
att bara få vara, bara få tänka. 

Inläggen kommer inte tätt just nu, för många timmar
går åt planerande & skapande, men jag lovar er
att visa mer av det som skapas.

~ Tusen tack för alla vackra ord i det förra inlägget,
förståelsen & att ni faktiskt tolkade både bild & text så som det var tänk, det
är både rått & vackert på samma gång, något som känns viktigt
är att kunna visa hur livet faktiskt ser ut ibland,
att verkligheten alla gånger inte är så vacker som den
 oftast vill framställas. Att vara personlig är svårt, att
dra en gräns där det inte blir för privat är ännu
svårare när för många ord och känslor
ligger bakom. Men bakom allt det vackra
finns det alltid en verklighet, kom
ihåg det, alla har vi våra kaos &
ingen är perfekt. 

Men vi kan väl försöka
 vara lyckliga ändå, se alla motgångar i livet som en lärdom
 om något bättre.

 kärlek till er

~

I wake up , the whole bedroom is filled with the finest
light to suggest better times, better times , longing
is finally over, they all too few daylight hours
is over and the camera can be working under
many more hours in the day now ,
Now when there is light again .

Clicked home more color this morning ,
bedroom needs a turn with the lovely
color Kalklitir , as I mentioned earlier,
I chose the shade Palladio, a light shade of gray
that will break nicely against the white floors and ceilings,
black & natural accents but also
the greenery in the form of white tulips .

One of the most peaceful thing is that a
 late evening, when everyone is sleeping heavily , put on some of them
beautiful tones of La Petite Mort - Coeur de Pirate
and then paint the walls , one after another , killing time
just to be , just get thinking.

The posts will not close right now , for many hours
moving in the planning and creation, but I promise you
To see more of what is created.

~ Thank you for all the beautiful words in the previous post ,
understanding and that you actually interpreted both image & text so that it was thinking , it
is both raw and beautiful at the same time , something that feels important
is to show how life actually looks sometimes ,
that reality all times is not as beautiful as the
 usually want to be prepared . Being personal is difficult to
draw a line where there is private yet
difficult when too many words and emotions
behind it. But behind all the beautiful things
there is always a reality , come
remember, we all have our chaos &
nobody is perfect.

But we may well try
 be happy anyway, see all the setbacks in life as a lesson
 for anything better.

 love for you

16.3.14

PIECES OF LIFE

livsglitter, photo art, konst, pieces of life, art, photography, grängesberg

Pieces Of Life 

Ett år har gått sedan denna bild togs, modellen, en av dom
vackraste & starkaste kvinnor jag känner, utanpå som inuti.
Det är fortfarande ett mysterium hur vi fann varandra,
men det hade en mening ~ det vet vi båda
 två efter allt ~

Meningen med att vi skulle finna just varandra var
att överleva allt kaos som skulle dras till just oss två, för
utan varandra hade vi aldrig överlevt bland kaosmänniskor & i en
allt för fantasilös värld, där allt ska gå på rutin, ingen får sticka ut,
följa sina drömmar & för att inte tala om krossade hjärtan?

För ett krossat hjärta, det fick vi båda uppleva, men
vi hade varandra, varandras famn att dö i när det
kändes som värst, när man trodde att illamåendet
aldrig skulle gå över, när man trodde att varje
andetag var det sista, för att det gjorde så
ont, så obeskrivligt ont i själen.

Bakom allt det vackra finns det alltid en
verklighet, bakom alla vackra ord finns det alltid
en sanning, ibland är det verklighet, men
i många fall är verkligheten inte
så vacker som den verkar vara.

Någonstans står en bil med krossade
rutor, någon annanstans hänger en vacker
 bröllopsklänning som aldrig blev använd, barns oförstående
 ögon, drömmar & saknad av någon dom älskat.
Biverkningarna av falsk verklighet,
lögner, svek & en framtid som
försvann på en natt.

Men oavsett vad det är som försvinner, oavsett
vad det är som tar slut så måste det ha en mening,
vi måste tro på den, att något bättre och värdefullare
väntar oss, när själen har läkt sina sår, delvis
läkt det som går att läka, för att komma
tillbaka starkare än någonsin, 
komma tillbaka till det liv
vi ska leva.

Alla har vi våra egna kaos,
det här var bara en liten
del av det kaos vi har
överlevt. 

Kärlek till er & tack
för all styrka
 NI gett
 mig!
A year has passed since this photo was taken , model , one of the
most beautiful and strongest women I know , outside as inside.
It's still a mystery how we found each other ,
but it had a meaning ~ we know that both
 two after all ~

The meaning of that we would find each other just was
To survive the chaos that would be drawn to just the two of us , for
without each other we would never have survived the chaos among the people and in a
too unimaginative world, where everything is going to the routine, no one may stand out,
follow their dreams and not to mention the heartbreak ?

For a broken heart , that we both got to experience , but
we had each other , each other's arms to die in as
felt like the worst, when it was thought that the nausea
would never go over, when it was believed that each
breath was the last , because it did so
hurt, so indescribably evil in the soul.

Behind all the beauty there is always a
reality behind all the fine words, there is always
a truth , sometimes it is a reality , but
In many cases, the reality is not
as beautiful as it appears to be.

Somewhere is a car with a smashed
boxes , elsewhere hangs a beautiful
 wedding dress that was never used, children's uncomprehending
 eyes, dreams & missed by someone they loved.
The side effects of false reality ,
lies, deceit & a future
disappeared in one night.

But whatever it is that is lost, regardless of 
whatever it is that runs out, it must have a meaning, 
we must believe in it, that something better and more valuable 
waiting for us, when the soul has healed its wounds, partly 
healed it going to heal, to get 
back stronger than ever, 
come back to the life 
we should live.

We all have our own chaos,
This was just a small
Part of the chaos we have
survived.

ATT HA SÖNDAG


Hur skönt är det inte med söndagar som inte har något på schemat mer än att
vänta in barnen, pyssla lite med sådant man känner för här hemma. Många
hatar att städa, jag älskar det, varför? Jo för att det ger en tid att tänka, sen
blir det ju rent och fint på köpet också. Älskar doften och friden som
infinner sig efter man skrubbat golv! 

Hoppas eran helg varit bra!

13.3.14

LOVE YOU KIDS


[ MISS Y LIKE CRAZY ]
två små busfrön
+

Snart har det gått hela 2 år sedan man blev varannan vecka
mamma, helt sinnessjukt vad tiden har gått fort. Om man vänjer sig?
Nja, jag tror att man aldrig kommer vänja sig med att vara borta
från sina egna barn men självklart så slappnar man av på ett
helt annat sätt nu när det gått en tid, och vetskapen av att 
dom har det hur bra som helst hos sin pappa gör
att man kan känna sig trygg. Det tackar jag 
gud för, ser så många som går isär och
många som inte alls kan hålla
sams, tycker det är tragiskt 
att det blir så för en del.
Tragiskt för barnen
som oftas kommer
 ikläm.

Men snart är det söndag igen och mina
 små busfrön kommer hem igen.

<3

12.3.14

DIY SIDE TABLE

diy, side table, tine k, love warriors

diy, side table, tine k, love warriors

diy, side table, tine k, love warriors

diy, side table, tine k, love warriors

[ PIC FROM MY BEDROOM ]
sängbord av gamla lådor

Två gamla trälådor, staplade på varandra fick bli mitt nya lilla
sängbord, perfekt att ha en liten lampa på, några ljuslyktor att tända på kvällen & lite
förvaring av diverse fotografi böcker, ipad & annat trevligt som mitt öga tycker
är vackert för stunden...

Hoppas ni haft en riktigt skön dag, här har solen vart framme hela
 dagen lång, vilken energi den ger!!!

Kärlek till er

[ LJUSLYKTOR/TINEK/INREDA, LAMPFOT/DOLLAR STORE, LAMPSKÄRM/IKEA, 
TRÄLÅDOR/LOPPIS, HONEYCOMBS/RUSTA, VIT LÅDA/LOVE WARRIORS ]